072 8888 787 | 06 1507 7551 | 06 1609 8067

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Sinds 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg worden (Wkkgz) worden gesteld. Corpus & Anima voldoet aan al deze eisen.

Hieronder een korte uitleg:

Uit onderzoek is gebleken dat cliënten niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt vaak op een onpersoonlijke manier. Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer mensen ontevreden zijn over de zorg dan moeten zij dit kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Elke zorgverlener dient:

  • een klachtenregeling te hebben;
  • de beschikking te hebben over een klachtenfunctionaris;
  • aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie.

Een volledige en lange uitleg over de Wkkgz kun je vinden op de website van de rijksoverheid.

Klachtenregeling

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) zijn wij als zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Wij doen dan ook ons uiterste best er om er bij een eventuele klacht samen met jou uit te komen. Komen wij er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris

Heb je een klacht over een behandeling of over één van onze behandelaars en lukt het niet om het samen op te lossen, dan kun je contact opnemen de klachtenfunctionaris van de Zhong. De klachtenfunctionaris kan je helpen je klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat je jouw verhaal kunt vertellen aan iemand anders als de behandelaar. Zo nodig kan er bemiddeld worden en maakt de klachtenfunctionaris met jou een afspraak over de vervolgstappen. Om in contact te komen met de klachtenfunctionaris van de Zhong kun je een e-mail sturen.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris zijn de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden en het vermogen van de zorgaanbieder om een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door je gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject.

Corpus & Anima is via de Zhong bij de S.C.A.G. aangesloten. Dit is de  Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Deze geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je bij de website van de S.C.A.G.

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris jou naar het tuchtcollege van de vereniging waarbij jouw behandelaar is aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

Bron

Gedeeltelijke tekst gebruikt van Zhong, geraadpleegd 04-01-2024.

logo S.C.A.G.