072 8888 787 | 06 1507 7551 | 06 1609 8067

Op deze pagina wordt vermeld hoe wij met uw gegevens en de door u aan ons verstrekte informatie omgaan. Het digitale tijdperk brengt bepaalde uitdagingen met zich mee waarmee we rekening moeten houden. Daarnaast zijn we verplicht bepaalde informatie vast te leggen ivm ons werk als TCG-therapeut.

Gegevens Zorgverleners

Voor zowel praktijk Alkmaar als Egmond-Binnen

 • Henning Linde
  072 8888787
  contact(at)corpus-anima.nl
 • Mariana Linde-Beek
  072 8888787
  mariana(at)corpus-anima.nl

(contact-)Gegevens functionaris gegevensbescherming

 • Henning Linde
  Berenkoog 35 / unit 1.29
  1822 BH  Alkmaar
  072 8888787 / 06 15077551
  contact(at)corpus-anima.nl

Doel gegevensvastlegging

 • Behandeling met Tuina, acupunctuur, massage en Dorn Methode
 • Administratie en maken van afspraken
 • Facturering en inning van consultkosten
 • Verwijzing
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals belastingaangifte)

Wij noteren in uw dossier

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Naam verzekeraar en verzekeringsnummer
 • Bijzondere persoonsgegevens:
  • Relevante medische gegevens
  • Relevante maatschappelijke sociale gegevens (werk-woonsituatie, relatie, kinderen, hobby’s, sport)

Bij minderjarigen < 16 jaar

 • Naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van ouders
 • Schriftelijke toestemming van ouders

Bewaartermijn dossier

 • 15 jaar na laatste wijziging of toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor de volgende doeleinden

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Indien uw behandelaar om andere redenen gebruik zou moeten maken van uw gegevens, zal om uw toestemming worden gevraagd.

Op uw nota/factuur staan de volgende gegevens

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer
 • Uw geboortedatum
 • De datum van uw behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult
 • Of en hoe de nota betaald is
 • De betalingstermijn voor de nota
 • Naam van uw zorgverzekeraar en verzekeringsnummer

Uw rechten

 • Bij een eerste consult of bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens
 • Van uw toestemming wordt een aantekening in uw dossier gemaakt
 • Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doeleinde nodig is
 • U heeft recht op intrekking van de verleende toestemming*.
 • U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering en meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij uw behandelaar* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Wij wijzen u op ons privacybeleid en waar u dit kunt vinden.

*Dit kunt u schriftelijk of per mail aan onze functionaris gegevensbescherming doorgeven.

Personen, anders dan de zorgverlener, die toegang hebben tot de dossiergegevens

 • Een waarnemer na uw toestemming
 • Deze is bekend met de regels inzake privacybescherming en heeft geheimhoudingsplicht

Met betrekking tot onze website en onze Facebook pagina

 • Onze website is voorzien van een SSL certificaat
 • Berichten door u geplaatst op onze Facebookpagina en onze website, zijn openbaar toegankelijk
 • Ons cookiebeleid vindt u op onze website

Met betrekking tot het aanvragen van een afspraak via het formulier op onze website

 • De door u ingevulde gegevens worden beveiligd en encrypted verstuurd (SSL) alleen naar Corpus & Anima.

De door ons getroffen maatregelen om uw gegevens te beschermen

 • Technisch: beveiliging van onze computers, de betreffende mappen, uw dossier e.d.
 • Organisatorisch: afspraken en overeenkomsten

Meldpicht datalekken

 • Wij beschikken over een protocol datalekken

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving mbt de gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. Denk hierbij aan Wkkgz, AVG en WGBO