072 8888 787 | 06 1507 7551 | 06 1609 8067

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Corpus & Anima, hierna te noemen “de Behandelaar”.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: de Behandelaar. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Behandelaar.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van Opdrachtgever tegen te gaan dan wel te verminderen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘in het licht’ van deze bepalingen.
 7. Indien de Behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Behandelaar en de Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Hieronder wordt verstaan dat de Opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de Behandelaar tot een enkele dan wel volledige behandeling.
 2. De Behandelaar is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door de Behandelaar verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3. Prijzen

 1. De Opdrachtgever wordt geacht de door de Behandelaar gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De door de Behandelaar opgegeven tarieven voor behandelingen zijn zover niet anders aangegeven vrijgesteld van BTW.
 2. Betaling dient te geschieden direct na behandeling middels pin, tenzij door beide partijen overeen gekomen binnen 10 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het factuurnummer.
 3. De Behandelaar is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door de Behandelaar verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- enmateriaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.
 4. Iedere afspraak, waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of die niet minimaal 24 uur van te voren is afgezegd, kan in rekening worden gebracht.
 5. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Behandelaar, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen vaneen klacht.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 8. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Opdrachtgever van alle besteldegoederen. Door de Behandelaar geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruildongeacht de staat van de verpakking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. De Behandelaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld zwangerschap of mogelijke zwangerschap) of waarvan de Opdrachtgeverredelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Behandelaar worden verstrekt. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Behandelaar is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
 4. De Behandelaar is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.
 5. Indien de Behandelaar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Behandelaar beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de behandeling. De aansprakelijkheid van de Behandelaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. De Behandelaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkig prestatie van de Behandelaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Behandelaar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid beperking van directeschade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.De Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Behandelaar.
 8. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is de Behandelaar voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 5. Verwerking van gegevens

 1. In het kader van de AVG worden persoons- en medische gegevens vastgelegd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst (de grondslag).
 2. De gegevens worden na de laatste behandeling 15 jaar bewaard tenzij de Opdrachtgever zelf, schriftelijk, aangeeft dat de gegevens eerder moeten worden vernietigd.
 3. De opdrachtgever heeft recht op inzage, correctie, verwijdering van de eigen gegevens (dataportabiliteit).
 4. De persoonsgegevens en behandelovereenkomsten worden opgeslagen op een computer die is beveiligd met een wachtwoord.
 5. Met partijen die toegang hebben tot de gegevens, nodig om de overeenkomst uit te voeren, is een verwerkers overeenkomst zoals bedoeld onder de AVG gesloten.

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van de Behandelaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Behandelaar het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 7 Wijziging voorwaarden

 1. De toepassing van de laatste versie zoals bekend bij het starten van de behandelovereenkomst is geldend voor de hele duur van de behandeling.